Partnerství

 • Naším předním úsilím je dosáhnout požadované kvality našich výrobků a služeb prostřednictvím našich externích poskytovatelů a zákazníků, které považujeme za rovnocenné partnery. S cílem zvyšovat spokojenost zákazníků usilujeme o splnění všech požadavků našich současných i budoucích partnerů.
 • Udržení a rozvíjení oboustranně kvalitních partnerských vztahů probíhá na základě serióznosti, vzájemné důvěře a otevřené komunikaci.
 • Podporujeme komunikaci uvnitř naší společnosti stejně tak, jako s veřejností nebo správními úřady.
 • Naší snahou je budovat dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy.
 • Objednané produkty a služby dodáváme v dohodnutém termínu a kvalitě dle požadavku zákazníka.
 • Naše výběrová řízení jsou vždy transparentní.

Technologie

 • Veškeré naše produkty a služby, které poskytujeme, splňují požadavky na kvalitu, termíny dodání, cenu a současně jsou minimalizovány dopady naší výroby na životní prostředí.

 • Vyhodnocujeme, prověřujeme náš integrovaný systém managementu. K tomuto účelu jsou stanoveny měřitelné cíle, kompetence a zdroje. Důsledně realizujeme, udržujeme a zlepšujeme systém dle požadavků normy ISO 9001 v celé naší organizaci.
 • Snažíme se preventivně snižovat celkové negativní dopady výroby na zdraví, životy lidí, životní prostředí a majetek.
 • Aktivní podporou zavádění nových technologií, výkonně zajišťujeme budoucí přínos pro naše zákazníky i naši organizaci.

Lidé

 • Vytvářením vhodných pracovních podmínek, splňujících požadavky na ochranu a bezpečnost zdraví při práci, umožňujeme našim zaměstnancům podávat předpokládaný a očekávaný výkon, který posiluje jejich odpovědnost za provedenou činnost.

 • Odbornou způsobilost našich zaměstnanců podporujeme a rozšiřujeme s ohledem na budoucí potřeby společnosti a v souladu s měnící se legislativou.
 • Při jednání s orgány místní správy a státních institucí, veřejností, zákazníky i externími poskytovateli dbáme na to, abychom bezchybně obstáli ve všech směrech.
 • Zvyšujeme znalosti zaměstnanců o kvalitě managementu systému.
 • Podporou rozvoje způsobilosti zaměstnanců dosahujeme vysoké úrovně kvality práce.

Řízení

 • Cílenou motivací lidí k neustálému zlepšování se si uvědomujeme přímou úměrnost mezi spokojeností zaměstnance a zákazníka, která se tímto procesem zvyšuje.

 • Vytyčením konkrétní odpovědnosti zaměstnanců na všech úrovních vedení při plnění jednotlivých úkolů, zejména pak u vedoucích zaměstnanců organizace.
 • Nastavený systém řízení působí na nové, obecně závazné právní předpisy a normy v oblasti kvality, životního prostředí, předcházení závažným haváriím a ochrany informačních systémů.
 • Ve všech činnostech jsou posilovány principy procesního přístupu se zaměřením na prevenci, která ve spojení s řízením a týmovou prací na všech úrovních je základem pro zlepšování systému řízení včetně managementu kvality.

Okolní prostředí

 • Společnost se zavazuje součinně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy působící v dosahu organizace,

 • podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti,
 • snižovat rizika poškození okolního životního prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje

 • že bude dodržovat výše uvedené zásady,

 • že bude plnit požadavky zákonů a právních předpisů,
 • že bude docházet k neustálému zlepšování.